Általános Szerződési Feltételek

Eltérő írásbeli megegyezés hiányában Énekes Barbara az alábbi feltételekkel vállalja a megrendelések teljesítését:

1. A szolgáltatás jellege, célja és terjedelme

1.1. Énekes Barbara elsődleges szolgáltatásai: írásbeli vagy szóbeli fordítás, lektorálás, hitelesítés.

Írásbeli fordításnak minősül minden olyan szolgáltatás, amelynek eredménye az elektronikus vagy papír adathordozón rögzített forrásnyelvi szöveg elektronikus vagy papír adathordozóra készített célnyelvi fordítása.
Szóbeli fordításnak – tolmácsolásnak – minősül minden olyan szolgáltatás, melynek eredménye a szóban elhangzott forrásnyelvi szöveg közvetlenül vagy elektronikus úton közvetített szóbeli fordítása a célnyelvre. Ennek során az elhangzott fordítás akár elektronikus (pl. magnetofonon), akár mechanikus úton (pl. gyorsírással) rögzíthető, és arra a 7.3 pont megállapításai érvényesek.

Lektorálásnak minősül Énekes Barbara vagy más szolgáltató által készített fordítás nyelvhelyesség és stílus alapján történő ellenőrzése a forrás- és a célszöveg egybevetésével, az élő nyelv követelményeinek megfelelően, továbbá a fordításban alkalmazott szakkifejezések ellenőrzése a szakma kifejezésrendszere alapján.

1.2. Írásbeli fordítás esetén a Megrendelőnek megrendelésében közölnie kell a fordítás célját. Ezek például a következők lehetnek:

  • tájékozódás, belső felhasználás
  • nyilvánosságra hozatal (kiadás, reklám stb.)
  • jogi felhasználás (pl. szabadalmi eljárás)
  • hivatalos fordítás
  • hitelesített fordítás
  • egyéb olyan cél, amelyre a fordítónak tekintettel kell lennie.

Hivatalos a fordítás akkor, ha azt Énekes Barbara lektorálva és saját cégjelzéses nyomtatványára készíti, az eredeti dokumentummal összefűzi, továbbá záradékkal és szárazbélyeg-nyomattal látja el.

1.3. A Megrendelőnek szóbeli fordítás – tolmácsolás – megrendelésekor is meg kell adnia a feladat jellegét.

1.4. Ha a Megrendelő a fordítást a megrendelésben megadottól eltérő célra használja fel, az ebből eredő esetleges károkért vagy következményekért Énekes Barbara nem vállal felelősséget.

1.5. Ha a fordítás célját a Megrendelő megrendelésében nem jelölte meg, akkor a Fordítóirodának a fordítást legjobb tudása szerint úgy kell elkészítenie, mintha a Megrendelő kizárólag tájékozódás céljára szolgáló fordítást rendelt volna.

1.6. Énekes Barbara nem vállal felelősséget a fordítandó dokumentumban előforduló, de közkinccsé még nem vált sajátos terminológiák fordításáért, kivéve, ha a Megrendelő a megrendeléssel együtt e terminológiákat Énekes Barbara rendelkezésére bocsátotta.

1.7. A Megrendelő megrendelésében a Fordítóirodával történt előzetes megállapodás alapján kérheti a fordítás valamilyen szövegszerkesztő programmal történő feldolgozását és mind nyomtatásban, mind adathordozón való szállítását, illetve a fordítás esetleges később tervezett módosításai miatt a Fordítóirodánál történő archiválását.

1.8. Énekes Barbara vállalja, hogy az általa fordított dokumentumot 3 évig megőrzi.

2. A szolgáltatás díja

2.1. A szolgáltatás díját minden esetben Énekes Barbara írásbeli árajánlata határozza meg. Kötelező érvényű árajánlat csak a forrásnyelvi szöveg ismeretében adható.

2.2. Tolmácsolás mennyiségi elszámolásánál az alapegység a megbízás teljesítésére fordított idő (óra, nap vagy hónap), amelybe beleszámít a szünetekre és az étkezésre, illetve – vidéki vagy külföldi teljesítés esetén – a helyszínre utazásra fordított idő ugyanúgy, mint a tolmácsolás tervezett kezdési időpontjához képest – a tolmácsnak fel nem róható okból – bekövetkező késedelem miatti kényszerű várakozás időtartama. Külföldi teljesítés esetén a megbízási díj egyedi megállapodás tárgya.

2.3. Énekes Barbara kis összegű írásbeli és szóbeli fordítási megrendelések teljesítése esetén, a csekély szolgáltatási díjjal arányban nem álló ügyintézési költségeinek fedezésére minimális térítési díjat, ún. alapdíjat állapít meg.

2.4. Énekes Barbara árajánlata csakis írásban (levél, elektronikus levél, ill. fax) és – feltéve, hogy az árajánlat nem tartalmaz érvényességi időtartamot – legfeljebb az árajánlat dátumától számított 1 hónapon belül érvényes.

2.5. Mások által készített fordítások lektorálása esetén, ha a fordítás színvonala indokolja, Énekes Barbara jogosult a vonatkozó fordítási díjat felszámítani.

2.6. A Megrendelő kérheti a már elkészített és leszállított fordítás módosítását. Abban az esetben, ha a módosított szövegben a változtatások az előző változathoz képest nincsenek jól felismerhetően megjelölve, Énekes Barbara jogosult a teljes szöveg után lektorálási díjat felszámítani.

Ha a Megrendelő csak a módosítások átvezetését rendeli meg és a változtatásokat jól felismerhetően bejelöli a dokumentumban, Énekes Barbara csak a bejelölt részeket fordítja le, és csak a lefordított szövegrészek fordítását, illetve egyéb járulékos szolgáltatásait számlázza a Megrendelőnek.

3. A megbízás teljesítése

3.1. Ha a teljesítés napja/órája a megrendelés lényeges eleme, akkor ezt a Megrendelőnek megrendelésében közölnie kell.

3.2. A teljesítési határidő betartásának feltétele, hogy a megrendeléssel összhangban beérkezzen a Fordítóirodához a fordításhoz szükséges összes dokumentum. Ha ez a feltétel nem teljesül, a teljesítési határidő a késedelem idejével meghosszabbodik.

3.3. A teljesítés módjában és helyében a Megrendelő és Énekes Barbara esetről-esetre állapodik meg. Megállapodás hiányában a teljesítés (a kész fordítás továbbítása) ugyanolyan módon történik, mint ahogy a Megrendelő az eredeti dokumentumot a Fordítóirodának eljuttatta.

Postai továbbítás esetén a fordítást Énekes Barbara a Megrendelő költségén, ajánlott küldeményként adja postára. Ennek kockázatát a Megrendelő viseli. A fordítás elektronikus úton történő továbbítása esetén Énekes Barbara minden tőle telhetőt elkövet annak érdekében, hogy az e-mail határidőre, a csatolt fordítás sérülése nélkül eljusson Megrendelőhöz, de felelősséget csak a fordítást sértetlen állapotban tartalmazó fájlt csatolmányként tartalmazó e-mail határidőben történő elküldésére vállal.

3.4. Énekes Barbara az elkészített fordítást a Megrendelő részére eljuttatja, ill. Megrendelő a kész dokumentumot/okiratot a Fordítóirod bármelyik irodájában átveheti. A Megrendelő köteles a teljes számlaértéket kifizetni abban az esetben is, ha az elkészült fordítást Énekes Barbara írásbeli felhívása ellenére sem veszi át. Az írásbeli felszólításra a teljesítési határidőt követő 15. nap után kerül sor.

Ha a Megrendelő az írásbeli felszólítás tértivevénnyel igazolt átvételét követő 8 naptári napon belül sem jelentkezik a fordításért, Énekes Barbara a lefordított anyagot az eredeti dokumentummal és az elvégzett szolgáltatások díját tartalmazó számlával együtt tértivevényes levélben megküldi Megrendelőnek. A Megrendelő ebben az esetben Énekes Barbara számláját ugyanúgy köteles kiegyenlíteni, mintha a fordítást a Fordítóirodában vette volna át.

4. A megbízástól való elállás

4.1. A Megrendelő, írásbeli szolgáltatás esetén, következmények nélkül elállhat a megrendeléstől abban az esetben, ha érdekmúlásának Énekes Barbara részére történő jelzésekor a szolgáltatás teljesítése még semmilyen formában sem kezdődött el.

Ellenkező esetben a Megrendelő köteles kifizetni a megrendelés visszamondásának pillanatáig teljesített szolgáltatás munkadíját.

4.2. Tolmácsolás vagy helyszíni szakfordítás esetén a Megrendelő legkésőbb a teljesítés megkezdése előtt 2 munkanappal mondhatja vissza a megrendelést anyagi következmények nélkül.

A megrendelés 2 napon belüli lemondása esetén Megrendelő köteles kifizetni a szolgáltatás várható díjának 50%-át (legfeljebb egy napos munka esetén), illetve a teljesítés első napjára eső szolgáltatási díjat (több napos munka esetén).

5. Minőségi kifogás és szavatosság

5.1. A Fordítóirodának a fordítást olyan minőségben kell elkészítenie, hogy az a Megrendelő által megjelölt célnak megfeleljen. A fordítandó dokumentumban előforduló, de közkinccsé még nem vált speciális szakszavak, terminológiák fordítására Énekes Barbara nem köteles (lásd 1.6 pont).

5.2. A fordítás minőségével kapcsolatban a Megrendelő a fordítás kézhezvételétől számítva legkésőbb két héten belül, tolmácsolás esetén pedig a teljesítés során vagy legkésőbb a teljesítést követő 3 naptári napon belül élhet kifogással. A közlés késedelméből eredő kárért Énekes Barbara nem felelős.

A minőségi kifogást és a szavatossági igényt írásban, megfelelő bizonyítékokkal alátámasztva kell a Fordítóirodának eljuttatni.

5.3. Írásbeli szolgáltatás esetén a hiányosságok kijavítására elegendő időt kell biztosítani Énekes Barbara számára. Amennyiben a Megrendelő ezt megtagadja, vagy a hiányosságok megszüntetésére harmadik személyt kér fel, az a Fordítóirodát mentesíti hiánypótlási kötelezettsége alól.

5.4. Ha Énekes Barbara a rendelkezésére álló idő alatt a hiánypótlást elvégzi, a Megrendelő Énekes Barbara számláját teljes összegben tartozik megfizetni.

5.5. Szóbeli fordítás esetén a Megrendelő köteles három egybehangzó és elfogulatlan, névvel ellátott véleménnyel alátámasztani a fordítás hiányosságaival kapcsolatos reklamációs igényét. Ennek hiányában a Megrendelő Énekes Barbara számláját teljes összegben tartozik kifizetni.

5.6. Ha Énekes Barbara a megfelelő határidő-hosszabbítás alatt nem javítja ki a hiányosságokat, akkor a Megrendelő elállhat a szerződéstől vagy a díjazás mérséklését kérheti. Jelentéktelen hiba esetén az elállás joga a Megrendelőt nem illeti meg. Jelentéktelen a hiba, ha a szövegben értelemzavaró fordítási hiányosság nem észlelhető.

5.7. A nyomdai vagy egyéb úton megjelentetésre szánt fordításoknál Énekes Barbara felelőssége csak akkor áll fenn az esetleges fordítási hiányosságokkal kapcsolatban, ha a Megrendelő az 1.2. pont szerint járt el, és ha a Fordítóirodának módja volt a kefelevonatokat ellenőrizni, vagy más módon szerzői korrektúrát végezni. Ez esetben Énekes Barbara a korrektúráért külön díjat számít fel.

5.8. Kézírásos, vagy nehezen olvasható szöveg fordítása esetén, továbbá olvashatatlan, illetve értelmetlen dokumentumok fordításaira szavatossági igény nem érvényesíthető. Nehezen írható a szöveg, ha táblázatos, túlnyomó részben képleteket, indexeket tartalmaz vagy a szöveg leírása folyamán eltérő ábécét (pl. latin vagy cirill) kell alkalmazni.

5.9. Szóbeli fordítás esetén a különleges dialektusban elhangzó, a normális beszéd sebességét meghaladó, vagy rossz minőségű (az emberi fül érzékelésének frekvenciatartományát 30%-ot meghaladó mértékben leszűkítő, vagy a berendezés használhatóságát egyébként súlyosan korlátozó) műszaki feltételek mellett közvetített, illetve forrásnyelven sem értelmezhető forrásnyelvi szövegek fordítására szavatosság nem érvényesíthető.

5.10. Stilisztikai javítások (módosítások), sajátos (különösen ágazati, illetve a Megrendelő cégén belül használt) szakkifejezések helytelen fordítása, valamint rövidítések fordításának mellőzése, amennyiben azok magyarázatát a Megrendelő a megrendeléssel egyidejűleg nem adta át a Fordítóirodának, nem ismerhetőek el fordítási hiányosságként.

5.11. Énekes Barbara nem vállal felelősséget nevek és címek nem latin betűkkel vagy nem latin betűkről történő átírásáért. Ilyen esetekben ajánlatos, ha a Megrendelő a nevek és sajátos elnevezések átírását latin nyomtatott betűkkel egy külön lapon megadja.

5.12. A megrendelésben előre meghatározott vagy a megrendelésben nem kikötött szövegszerkesztővel elkészített, adathordozón is szállított fordítás a Megrendelő számítástechnikai eszközein bekövetkező inkompatibilitásáért Énekes Barbara felelősséget nem vállal.

Énekes Barbara a Megrendelő megrendelésére az adathordozón történő archiválást a legnagyobb gondossággal végzi, de az adatvesztés miatt a Megrendelő által érvényesíteni kívánt kárigényt minden esetben elutasítja.

5.13. Ha a Megrendelő a fordítást sürgősséggel, ám lektorálás nélkül rendeli meg, az szükségszerűen kizárja Énekes Barbara szokásos gyakorlatának megfelelő, magas színvonalú ellenőrzési tevékenységét. Ebben az esetben Énekes Barbara nem vállal felelősséget a fordításban előforduló esetleges pontatlanságokért, jóllehet a fordítást ilyenkor is a lehető legnagyobb gondossággal és figyelemmel készíti.

5.14. A számok reprodukálása a kézirat alapján történik. A számok, méretek, valuták és hasonlók átszámításáért Énekes Barbara felelősséget nem vállal.

5.15. Énekes Barbara köteles a fordítást megfelelő körültekintéssel elvégezni, de nem kötelezhető arra, hogy a Megrendelő szubjektív elvárásainak megfeleljen.

5.16. Énekes Barbara nem vállal felelősséget a fordításra átadott szövegben előforduló hibákból, kihagyásokból, kétértelműségekből, forrásnyelven sem értelmezhető szövegből eredő fordítási hibákért.

5.17. A Megrendelő által Énekes Barbara rendelkezésére bocsájtott kéziratokat, papír vagy elektronikus adathordozón átadott eredeti dokumentumokat és hasonlókat a fordítás átadásakor vissza kell szolgáltatni a Megrendelőnek.

5.18. Énekes Barbara kötelezettséget vállal arra, hogy minden belső és külső munkatársát, aki a fordítandó dokumentumba, illetve az elkészült fordításba betekintést nyer, az így szerzett valamennyi információ titokban tartására kötelezi.

6. Kártérítés

Énekes Barbara a szolgáltatásával a Megrendelőnek okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint felel. Nem köteles megtéríteni a kárnak azt a részét, amely a Megrendelő magatartásának következtében keletkezett. Énekes Barbara kártérítési felelőssége legfeljebb a szolgáltatás díjának mértékéig áll fenn.

7. Fizetés

Eltérő megállapodás hiányában a fizetés átutalással történik. A fizetési határidő vonatkozásában Énekes Barbara a Megrendelővel egyénileg állapodik meg. A Fordítóirodának – új, kevéssé ismert, korábban nem pontosan fizető Megrendelő, ill. nagy értékű megrendelés esetében – jogában áll előleget vagy részfizetést kikötni, ill. a teljes szolgáltatás díját előre kérni.

Énekes Barbara szolgáltatása szellemi alkotásnak minősül.

Énekes Barbara a számla teljes kifizetéséig a szellemi alkotása felhasználásához fűződő jogait fenntartja. A felhasználáshoz az engedély csak a számla teljes kifizetésével tekinthető megadottnak.

A Megrendelő fizetési késedelem esetén a mindenkor érvényes késedelmi kamatot is köteles megfizetni.

A Megrendelő fizetési késedelme esetén Énekes Barbara fenntartja a jogot arra, hogy a nála lévő egyéb fordítási megbízásokat a hiányzó pénzügyi teljesítésig felfüggessze. Ez a kikötés a Megrendelő azon megrendeléseire is vonatkozik, amelyekre a Felek rögzített szállítási határidőben állapodtak meg.

8.Vitás kérdések eldöntése, bírói illetékesség

8.1. A szerződő felek mindent megtesznek azért, hogy Énekes Barbara szolgáltatásaival kapcsolatos vitás ügyeiket békés úton rendezzék. Ha ez nem lehetséges, a Felek felkérik az Országos Fordító- és Fordításhitelesítő Irodát, hogy jelöljön ki egy 3 fős pártatlan szakértőbizottságot a vita eldöntésére. Az ezzel kapcsolatos költségeket az a fél viseli, amelyik fél álláspontját a bizottság elutasítja. A döntőbizottság döntését a Felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el.

8.2. A szerződéssel kapcsolatos egyéb, nem szakmai jellegű jogviták eldöntésére Énekes Barbara székhelye szerinti Miskolci Törvényszék illetékes.

Miskolc, 2015. szeptember 1.

Énekes Lajos s.k.

ügyvezető

Dokumentum letöltése PDF formátumban