Adatkezelési tájékoztató

Az Európai Parlament és Tanács 2016/679 (EU) Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR) szerint a személyes adatok kezelése vonatkozásában felvilágosítást kell nyújtani.
E rendelkezésnek eleget téve, tájékoztatjuk a szolgáltatásainkat igénybe vevő megrendelőnket, egyéb szerződéses partnerünket, illetve honlapunk látogatóit a Reflex Kft. adatkezelési és adatvédelmi szabályairól.

1. AZ ADATKEZELŐ

Neve: REFLEX Üzleti Szolgáltató Kft.
Székhelye: 3530 Miskolc, Szemere Bertalan u. 2.
1. sz. fióktelep: 1122 Budapest, Magyar jakobinusok tere 2-3.
Telefon: +3646-411-140, +361-269-4781
URL cím: https://reflex.hu/
E-mail: [email protected]
Adatvédelmi felelős: Énekes Lajos ügyvezető

2. FOGALMAK

Személyes adatnak tekintünk azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információt.
Azonosíthatónak tekintünk egy természetes személyt, ha az valamilyen azonosító – pl. név, egyéb személyes adat, valamilyen azonosítási szám, helymeghatározó adat, online azonosító, illetve a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális jellemző – alapján egyértelműen névhez köthető.
Adatkezelésnek nevezzük a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet összességét, így a gyűjtést, rögzítést, rendszerezést, tárolást, átalakítást/módosítást, lekérdezést, betekintést, felhasználást, közlést, továbbítást, terjesztést vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tételt, továbbá az összekapcsolást, korlátozást, törlést, illetve megsemmisítést.
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, aki, illetve amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit meghatározza.

3. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA, A KEZELT ADATOK KÖRE

Az adatkezelést jogalapját képezi, hogy szolgáltatása ellátása során az adatkezelő kénytelen minden megbízótól bizonyos személyes adatokat bekérni és tárolni. Az adatok bekérése és átadása legtöbbször elektronikusan (emailben vagy webes felületen), néha – főként magánmegrendelők esetében – személyesen történik.
Közületi megrendelés esetén a bekért és kezelt adatok a megrendelés ügyintézőjének nevére, email címére, mobilszámára és munkáltatójának nevére korlátozódnak.
Magánmegrendelések esetén az adatkezelő a megbízás teljesítése során a fenti adatokon túlmenően a természetes személy legkülönfélébb és gyakran kifejezetten bizalmas adataihoz is hozzáfér, tekintettel arra, hogy a magánmegbízások sokszor a természetes személy megbízó legkülönfélébb személyes adatait tartalmazó dokumentumok (pl. anyakönyvi kivonatok, oklevelek, diplomák, igazolványok, orvosi leletek, kórházi zárójelentések stb.) magyarról idegen nyelvre vagy idegen nyelvről magyarra történő fordítására vonatkoznak.
Ügyfeleink az adatkezeléshez való hozzájárulásukat a szolgáltatásunk megrendelésével automatikusan megadják, és ezt a hozzájárulást csakis abban az esetben vonhatják vissza, ha egyúttal a személyes adatokat tartalmazó dokumentum fordítására vonatkozó megrendelésüket is törlik. Ezt mindaddig megtehetik, amíg a megbízás teljesítése, azaz a dokumentum(ok) fordítása kezdetét nem vette.
Visszavonás hiányában az adatkezelés időtartama az egyes adatkezeléssel járó esetekben a jelen tájékoztatóban meghatározott határidő.

4. A WEBES FELHASZNÁLÓKKAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

4.1. A weblap használatával összefüggésben gyűjtött adatok
4.1.1. Technikai adatok, látogatási adatok
Adatkezelő a naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval nem kapcsolja össze, Felhasználó személyének azonosítására nem törekszik.
Az IP cím olyan számsorozat, mellyel az internetre fellépő felhasználók számítógépei egyértelműen azonosíthatók. Az IP címek segítségével akár földrajzilag is lokalizálható az adott számítógépet használó látogató. A meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban a Felhasználó azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. regisztráció során megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a Felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni.
A kezelt adatok köre: IP cím, földrajzi lokalizációs adatok, dátum, időpont
Az adatkezelés célja: azonosítás, technikai művelet végrehajtása
Az adatkezelés időtartama: 6 hónap
Az adatkezelés jogalapja: a felhasználó önkéntes hozzájárulása.