Általános Beszerzési Feltételek

Jelen Általános Beszerzési Feltételek (ÁBF) szabályozzák a Reflex Fordítóiroda (a továbbiakban: Megbízó) fordítási, tolmácsolási, lektorálási és korrektori megbízásainak feltételeit. Az ÁBF rendelkezései mind a Megbízóra, mind a megbízott alvállalkozóra (a továbbiakban: Megbízott) kötelezőek.

1. A Megbízó a Megbízottat – eseti jelleggel – fordítási, tolmácsolási, lektorálási, korrektori munka elvégzésével bízza meg. Megbízó sem a megbízások mennyiségére, sem azok gyakoriságára és értékére vonatkozóan nem vállal kötelezettséget.

2. A Megbízó a Megbízott által elvégzett munkáért mindenkor a közösen megállapított, kölcsönösen elfogadott díjat fizeti. A megbízási díj a Megbízott számlájának beérkezését követő legfeljebb 30 naptári napon belül, készpénzben vagy átutalással fizetendő. E rendelkezéstől a felek csak írásban térhetnek el. A Megbízott a megbízási díjon felül semmilyen egyéb költség megtérítésére nem jogosult.

3. Megbízott a megbízást Megbízó és a megbízást adó harmadik személy érdekeinek megfelelően, a tőle elvárható legmagasabb színvonalon és gondossággal köteles teljesíteni, különös tekintettel a megbízás határidejére (részhatáridők kijelölése esetén határidőire) és – írásos munka (fordítás, lektorálás vagy korrektúra) esetén – az előzetesen egyeztetett formai követelményekre.

4. A megbízás elfogadásával Megbízott garanciát vállal arra, hogy a megbízás tárgyát képező szakszöveg fordításához/lektorálásához/ korrektúrázásához, illetve a szóbeli közlések átültetéséhez szükséges nyelvi, szakmai és szaknyelvi kompetenciák birtokában van.

5. Abban az esetben, ha a Megbízott az ÁBF 4. pontjában meghatározott követelményeknek valamely, a megbízás átvételekor ismert okból nem tudna megfelelni, haladéktalanul, de legkésőbb a megbízást követő munkanapon köteles erről a Megbízót értesíteni.

6. Megbízott az ÁBF 4. pontjának teljesítéséért, ill. az 5. pont szerinti értesítési kötelezettségének elmulasztásáért anyagi felelősséggel tartozik. Megbízott ezen anyagi felelőssége legfeljebb a megbízási díj értékéig terjedhet.

7. Minőségi kifogás esetén felek a Megbízó és a Megbízott által közösen elfogadott külső szakértőt kérnek fel a fordítás minőségének elbírálására. Ha bármelyik fél elégedetlen a szakértő döntésével, bírósághoz fordulhat.

8. Ha a Megbízó és harmadik személy (a projekt megrendelője, ill. végfelhasználója) között jogvita támad a teljesítés minőségére vonatkozóan, a Megbízó köteles erről a tényről Megbízottat haladéktalanul értesíteni. Ha a Megbízó ellen harmadik személy által, Megbízott hibás teljesítése miatt indított bírósági eljárás során hozott jogerős ítélet a Megbízót elmarasztalja és kártérítésre kötelezi, a Megbízott köteles a Megbízót ért kárt megtéríteni. Abban az esetben, ha Megbízott kártérítési kötelezettségének nem tesz eleget, a Megbízó kárigényét bírsági úton érvényesíti.

9. Felek kötelezettséget vállalnak a megbízás teljesítése kapcsán tudomásukra jutott valamennyi adat és információ bizalmas kezelésére, ideértve, de nem korlátozódva az alábbiakra:

  • a teljesítés módja és körülményei,
  • a megbízási díj,
  • a Megbízó és a megbízás tárgyát képező szolgáltatás vélt vagy valós megrendelőjének, végfelhasználójának kiléte és kapcsolati adatai,
  • illetve a megbízás teljesítése során átadott/megküldött dokumentumokban szereplő valamennyi adat.

Felek titoktartási kötelezettsége általános érvényű, független attól, hogy az információ átadásának pillanatában felhívták-e egymás figyelmét a megbízással kapcsolatos összes információ bizalmas kezelésének szükségességére.

10. A mindenkori megbízás teljesítéséhez Megbízottal esetlegesen ismertetett munkamódszerek és eljárások, átadott írott források és szoftverek kizárólag a Megbízó részére hasznosíthatók, a Megbízott azokról harmadik személyt nem tájékoztathat, azokat harmadik személynek át nem adhatja, javára fel nem használhatja.

11. A Megbízott kötelezi magát, hogy a megbízás teljesítése során tudomására jutott, a megrendelőre vagy a végfelhasználóra vonatkozó adatokkal, információval semmilyen módon nem él vissza. A Megbízott továbbá kötelezi magát arra, hogy a megbízás tárgyát képező szolgáltatás vélt vagy valós megrendelője, ill. végfelhasználója részére közvetlenül kizárólag a Megbízó előzetes írásbeli jóváhagyásával végezhet bármilyen szolgáltatást.

12. A jelen Általános Beszerzési Feltételek rendelkezéseitől a felek kizárólag írásban térhetnek el.

13. A jelen Általános Beszerzési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései érvényesek.

Énekes Lajos s.k.
Ügyvezető

Reflex Üzleti Szolgáltató Kft.

Dokumentum letöltése PDF verzióként